EMPOWER LEADERSHIP
EMPOWER WATER WELL PROJECT
Previous
Next

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งมุ่งมั่นผลักดันผู้นำรุ่นใหม่ให้เกิดผลส่งเสริมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งที่เราทำ - WHAT WE DO

ฝึกความเป็นผู้นำ

กล้าคิด และลงมือทำ ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและการเป็นผู้นำที่ดี

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน

เราส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สังคมและชุมชน

เรานำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน พร้อมประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

Play Video

บทความ / ข่าวสาร

Untitled design (1)
สัมมนาส่งเสริมเยาวชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เราเสริมสร้างเยาวชนให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองและยึดมั่นในคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้า
Untitled design-2
ทางมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีโอกาสได้จัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ตามโรงเรียนในชุมชนต่างๆ และช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเราได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
3
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งหลายคนรู้ดีว่า การแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยทางมูลนิธิของเราได้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน