ฝึกความเป็นผู้นำ

ฝึกความเป็นผู้นำ

เราผลักดันผู้นำคริสเตียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและในงานรับใช้ที่พระเจ้ามอบให้ โดยการฝึกอบรม การให้กำลังใจและการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น

เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบรรลุเป้าหมายงานพันธกิจของผู้รับใช้ผู้ซึ่งมอบตัวให้พระเจ้าและงานรับใช้ของพระองค์

ผลักดันให้ผู้นำกล้าตัดสินใจ กล้าคิด และกล้าลงมือทำ เพื่อให้งานพันธกิจเกิดผลและมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกความเป็นผู้นำ

Untitled design (1)
สัมมนาส่งเสริมเยาวชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เราเสริมสร้างเยาวชนให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองและยึดมั่นในคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้า