ฝึกความเป็นผู้นำ

ฝึกความเป็นผู้นำ

เราผลักดันผู้นำคริสเตียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและในงานรับใช้ที่พระเจ้ามอบให้ โดยการฝึกอบรม การให้กำลังใจและการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น

เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบรรลุเป้าหมายงานพันธกิจของผู้รับใช้ผู้ซึ่งมอบตัวให้พระเจ้าและงานรับใช้ของพระองค์

ผลักดันให้ผู้นำกล้าตัดสินใจ กล้าคิด และกล้าลงมือทำ เพื่อให้งานพันธกิจเกิดผลและมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกความเป็นผู้นำ

No data was found