มอบถุงยังชีพแก่ชุนชุมในอำเภอแม่สอด

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีโอกาสมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่พี่น้องในชุมชนอำเภอแม่สอด

Recent Posts
q1
Empower International Foundation of Thailand and Chicago Team, California had the opportunity to participated in activities to enhance experience and give gifts, bags, and school supplies for children.
ดอนปิน
Empower International Foundation of Thailand, Organize good activities to create happiness. Give gifts and sports equipment to children.
1
Thank you for the Mae Sot District Christian Club and Mae Sot Technical College, Tak Province, that opens up opportunities for Empower International Foundation of Thailand has to participate in youth anti-drug activities.